OPIS PROJEKTU

INFORMACJE O PROJEKCIE

Nazwa Programu Operacyjnego:
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020

w części współfinansowanej z EFS

Numer i nazwa Działania:
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Tytuł projektu: Z pasją do pracy

Obszar realizacji projektu: województwo: LUBUSKIE

Grupa docelowa:

72os.(44K,28M) pozostające bez pracy niezarejestrowane w PUP jako bezrob., w 100% os.bierne zawod.w wieku 30 lat i więcej, w 100% o niskich kwalifikacjach, w 5% os.z niepełnosprawnościami. Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.Projekt jest skierowany do osób z obszaru woj.lubuskiego (os.fizycznych zamieszkujących obszar woj.lubuskiego w rozum.przepisów Kodeksu Cywilnego).